The sustainability question

In our commitment to a sustainable future, Moods Concepts takes great pride in showcasing significant milestones achieved in our journey towards environmental responsibility. The sustainability of ceramics stems from their use of renewable and abundant resources, their durability, potential for recycling, low environmental impact, versatility and natural composition. These factors make ceramics a favourable, environmentally conscious choice. We work together with Terratinta, which is a B Corp, exemplifying our longstanding partnership with esteemed certified entities. We not only assert but also substantiate our dedication to sustainability as a certified reality, not just a claim.


Embracing the transformative ethos of becoming a Benefit Company, Terratinta Group, a trailblazer in the industry, not only altered its juridical form and Statute but, in a landmark move in 2020, declared a resolute purpose: to operate not solely for economic profit but with a profound commitment to the well-being of the community and the planet at large.

Within our extensive portfolio, all factories not only meet but surpass the stringent European standard NEN-EN14411

Explore further to discover the impactful sustainability initiatives undertaken by our partners:

  • Manufacturer 41zero42 is furnishing a Health Product Declaration (EN14411). This transparent disclosure is a testament to the core values of transparency and responsibility, providing clients with clear insights into the health impact of the products.
  • Iris Ceramica Group’s Made in Italy large format ceramics have been granted Cradle to Cradle Certified® Silver certification by “The Cradle to Cradle Products Innovation Institute.” FMG Fabbrica Marmi e Graniti ceramics are included in the certification since they are Made in Italy technical ceramic surfaces. Cradle to Cradle Certified® is one of the most ambitious global standards for the design and production of safe, circular and responsible products.
  • Porcelanosa is the first tile manufacturer to have been granted a CO₂  reduction certificate from the Spanish Environmental Ministry, certifying that it has reduced its carbon footprint.
  • In alignment with our vision, Coem embraces a posture of accountability, diligently investigative every facet, including the materials selected, the partners involved, and the certifying institutions employed.

Our pledge is to take responsibility for our choices, ensuring a positive impact on both people and the environment, reflecting our dedicated commitment to fostering a sustainable and harmonious world.

Please let us know if you have a specific project in mind and if you require certificates. We are here to assist and collaborate with you.Mutina
Fringe

In onze toewijding aan een duurzame toekomst neemt Moods Concepts met trots de verwezenlijkte mijlpalen in onze reis naar milieubewustzijn onder de loep. De duurzaamheid van keramiek komt voort uit het gebruik van hernieuwbare en overvloedige hulpbronnen, hun duurzaamheid, potentieel voor recycling, lage impact op het milieu, veelzijdigheid en natuurlijke samenstelling. Deze factoren maken keramiek tot een gunstige, milieubewuste keuze. 

We werken samen met Terratinta, een B Corp, wat een voorbeeld is van onze langdurige samenwerking met gewaardeerde gecertificeerde entiteiten. Daarmee bevestigen we niet alleen, maar onderbouwen we onze toewijding aan duurzaamheid als een gecertificeerde werkelijkheid, en niet slechts een bewering.

Met het omarmen van het transformerende ethos van het worden van een Benefit Company, heeft Terratinta Group, een pionier in de branche, niet alleen haar juridische vorm en statuten gewijzigd, maar heeft zij in een historische zet in 2020 een vastberaden doel verklaard: niet alleen opereren voor economische winst, maar met een diepgaande betrokkenheid voor het welzijn van de gemeenschap en de planeet als geheel.

Binnen onze uitgebreide portfolio voldoen alle fabrieken niet alleen aan, maar overtreffen ze de strenge Europese norm NEN-EN14411. Lees verder om de impactvolle duurzaamheidsinitiatieven te ontdekken die door onze partners zijn ondernomen:

• Fabrikant 41zero42 levert een Health Product Declaration (EN14411). Deze transparante bekendmaking getuigt van kernwaarden van transparantie en verantwoordelijkheid en biedt klanten duidelijk inzicht in de gezondheidseffecten van de producten.

• De Iris Ceramica Group, Made in Italy, is bekroond met het Cradle to Cradle Certified® Silver-certificaat door "The Cradle to Cradle Products Innovation Institute". FMG Fabbrica Marmi e Graniti-keramiek is opgenomen in de certificering omdat ze technische keramische oppervlakken uit Italië zijn. Cradle to Cradle Certified® is een van de meest ambitieuze wereldwijde normen voor het ontwerp en de productie van veilige, circulaire en verantwoorde producten.

• Porcelanosa is de eerste tegelfabrikant die een CO₂ -reductiecertificaat heeft ontvangen van het Spaanse Ministerie van Milieu, waarbij wordt bevestigd dat het zijn CO₂  voetafdruk heeft verminderd.

• In lijn met onze visie omarmt Coem een houding van verantwoordelijkheid, waarbij elk aspect zorgvuldig wordt onderzocht, inclusief de geselecteerde materialen, de betrokken partners en de gebruikte certificeringsinstellingen.

Onze belofte is om verantwoordelijkheid te nemen voor onze keuzes, met een positieve impact op zowel mens als milieu, als weerspiegeling van onze toegewijde inzet voor het bevorderen van een duurzame en harmonieuze wereld.

Graag horen wij het als je een specifiek project in gedachten hebt en wanneer er certificaten nodig zijn. Wij staan klaar om te helpen en samen te werken!