Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKELS VAN MOODS BOX B.V. (waaronder www.moods-concepts.nl)

Artikel 1 Algemeen
1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts)betrekking tussen Moods Box B.V. (“Moods”) en Koper. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
1.2 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere bezoeker van de Moods webwinkel en iedere (rechts)persoon die bij de Moods webwinkel Producten koopt of wenst te kopen. Onder “Overeenkomst” wordt begrepen iedere rechtsverhouding die ontstaat tussen Moods en Koper alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Onder “Producten” vallen alle zaken die het voorwerp zijn van een Overeenkomst.
1.3 Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij strijdigheid boven alle vertalingen daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Moods zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Producten (zolang de voorraad strekt).
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.
2.3 Getoonde of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat Producten daaraan hoeven te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen.
2.4 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, komen Koper en Moods uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van aanbod en aanvaarding. Ten aanzien van de vraag of een Overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de elektronische bestanden van Moods beslissend.

Artikel 3 Levering
3.1 De door Moods opgegeven leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim op. Moods zal de leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn levert Koper geen recht op (schade)vergoeding op. 3.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Koper Moods schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 dagen gunnen om alsnog na te komen. Slechts indien Moods ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Moods tot enige schadevergoeding gehouden is.
3.3 Levering vindt plaats op het adres dat door Koper bij totstandkoming van de Overeenkomst is opgegeven. De keuze van de wijze van verzending is aan Moods. Levering vindt pas plaats nadat betaling overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 heeft plaatsgevonden.
3.4 Moods heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelprestaties zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren.
3.5 Indien Koper de te leveren Producten niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk in ontvangst neemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is Moods in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. Moods is alsdan, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende bevoegdheden, tevens gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen stijging van rechten, heffingen, en dergelijke, zijn voor rekening van Koper.
3.6 Indien zich een situatie voordoet als bepaald in artikel 3.5 en Koper nadien, ondanks een hem door Moods gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt, zal Moods van al haar verplichtingen zijn bevrijd.
3.7 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen luiden inclusief BTW, doch exclusief kosten van vervoer en/of verzending, andere in verband met de levering te maken kosten, alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen.
4.2 Moods is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat levering van de Producten later dan drie (3) maanden na het totstandkomen van de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 5 Herroepingsrecht, ontbinding en reclames
5.1 Indien sprake is van een Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten. Indien de Overeenkomst Producten betreft die speciaal voor Koper zijn vervaardigd, geldt het herroepingsrecht voor die Producten niet.
5.2 Koper dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakking, waarbij Koper de Producten slechts zal uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als gevolg van het gebruik van het Product dat verder gaat dan toegestaan.
5.3 De kosten van retourzending van de Producten na ontbinding overeenkomstig het in lid 1 bepaalde zijn voor rekening van Koper. Na ontvangst van de retour gezonden Producten door Moods, zullen door Koper reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk aan Koper worden terugbetaald, mits de retourgezonden Producten in goede staat verkeren.
5.4 Koper is verplicht de Producten bij aflevering nauwkeurig te inspecteren. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de geleverde Producten te worden gemeld. Indien de Koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze termijn 8 dagen na ontdekking van het gebrek.
5.5 Bij reclame overeenkomstig artikel 5.4 zijn de kosten van retourzending van de Producten voor rekening van Koper. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Moods genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal Moods de keuze hebben hetzij het ontbrekende af te leveren zodanig dat de Producten alsnog geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hetzij de niet-deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren, danwel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal Moods ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen Producten worden eigendom van Moods.
5.6 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Moods is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Koper aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van Moods en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Moods en Koper gesloten Overeenkomst.
6.2 Moods is nimmer aansprakelijk voor:- indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of- immateriële schadedie Koper, of een derde, lijdt doordat Moods of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
6.3 Indien Moods, op welke grond dan ook, gehouden is tot schadevergoeding, is de aansprakelijkheid van Moods per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot hetgeen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Moods wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Moods per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot de op de factuur vermelde prijs van het betreffende product, exclusief BTW, met een maximum van EUR 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro).
6.4 Koper dient Moods schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door Moods geleverde Producten. Indien Moods desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. Moods heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag terzake schadevergoeding en kosten recht van regres op Koper.
6.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen van wie Moods zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst.
6.6 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten.

Artikel 7 Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming)
7.1 In geval Moods door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Moods het recht voor de duur van de overmachttoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Moods tot enige schadevergoeding gehouden is.
7.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, storingen in de productie, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, energiestoringen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van Moods en overige buiten de controle van Moods liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen, waaronder begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen c.q. het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Daarnaast zal Moods zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijnen en op één van de wijzen, zoals op de internetsite van Moods aangegeven.
8.2 Indien wordt gekozen voor betaling via een creditcard, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Moods is geen partij bij de rechtsverhouding tussen Koper en kaartuitgever.
8.3 Moods heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van minimum- en maximumbesteding en terzake in rekening te brengen kosten. Deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de internetsite van Moods.
8.4 Indien volledige betaling niet binnen de vermelde termijn geschiedt, is Koper van rechtswege in verzuim en een rente ad 10% per jaar verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke handelsrente meer bedraagt dan 10% per jaar is Koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. In afwijking van het in de vorige volzinnen bepaalde, is Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf de wettelijke rente verschuldigd.
8.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig Euro). Indien sprake is van een Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bedragen de buitengerechtelijke kosten in afwijking van de vorige volzin:
• 15% van de hoofdsom over de eerste EUR 2.500,--, met een minimum van EUR 40,--
• 10% van de hoofdsom over de volgende EUR 2.500,--
• 5% van de hoofdsom over de volgende EUR 5.000,--
• 1% van de hoofdsom over de volgende EUR 190.000,--
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom,
waarbij het maximum aan buitengerechtelijke kosten EUR 6.675,-- bedraagt.
8.6 Reclameren omtrent de facturering kan -onverminderd het bepaalde in artikel 5.4- slechts binnen de betalingstermijn. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.
8.7 Betaling strekt allereerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel 9 Ontbinding 
In geval van niet-, niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag en/of de gerechtvaardigde verwachting daarvan, niet-, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een Overeenkomst voortvloeiend dan wel de gerechtvaardigde verwachting daarvan, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Koper heeft Moods het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Moods op Koper in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Moods blijft eigenaar van alle door haar verkochte Producten tot voldoening door Koper van de tegenprestatie ter zake de door Moods krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden/diensten, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.
10.2 Koper is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de Producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der Producten.

Artikel 11 Rechten van intellectuele eigendom
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij Moods, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden. Met de Overeenkomst komt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.
11.2 Koper is aansprakelijk voor alle schade die Moods lijdt ten gevolge van overtreding van het in artikel 11.1 bepaalde.

Artikel 12 Persoonsgegevens
Moods zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacy-statement zoals op haar internetsite opgenomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die met Moods ontstaan zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven.

Artikel 14 Conversie
Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 15 Gegevens Moods
Moods Box B.V. is gevestigd te Numansdorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72594659. Het btw-identificatienummer is NL859166454B01. Het correspondentieadres ten aanzien van Overeenkomsten en algemene voorwaarden en het bezoekadres is Industriestraat 31, 3281 LB Numansdorp. Verdere contactgegevens:
• Telefoonnummer +31 (0)186 74 58 30
• info@moods-concepts.nl

0-0-0-0-0-0